حضور بی حجم

مینویسم که زندگی کنم...از فراز ونشیبهای فراوان گذشته ام تا به استانه سی وسه سالگی برسم.همه مطالب قبلی که حاوی خاطرات گذشته ام بوده رمز دار شده تا از این پس برای خودم بماند و شما از این پس همراه روزهای اکنون من باشید.

مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست